ความแตกต่างของ connector กับ disconnector ในระบบโทรศัพท์

Connector คือ อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างสายโทรศัพท์กับสายโทรศัพท์ ส่วนใหญ่สามารถ เชื่อมต่อได้ 10 คู่สาย ซึ่งหน้าสัมผัสจะแยกออกจากกันไม่ได้จะเป็นชิ้นเดียวกัน ทำให้การใช้งานเมื่อเช็คสัญญาณจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้

Disconnector คือ อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อสายโทรศัพท์กับสายโทรศัพท์เช่นเดียวกัน Connector เพียงแต่ว่าหน้าสัมผัสสามารถแยกออกจากกันได้ ทำให้สะดวกต่อการเช็คสัญญาณเข้าและสัญญาณออกได้