ประเภทคลื่นวิทยุ

คลื่นวิทยุ คือพลังงานไฟฟ้าชนิดหนึ่ง หรือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นเอง ที่เกิดขึ้นในความถี่วิทยุที่เส้นสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้านั้นเอง หรือเรียกง่ายๆในทางภาษาสากล Radio waves = คลื่นวิทยุ

คลื่นวิทยุ จากการค้นพบความถีของคลื่นนั้น แบ่งออกเป็น 4 ประเภท หลักๆ

1.ประเภท Low Frequency คลื่นระดับนี้ มีความถี่ช้ามากๆ อยู่ในช่วง 30 kHz ถึง 300 kHz ส่วนความยาวคลื่น 1 m ถึง 10km สำหรับประเทภ LF

2.ประเภท  High Frequency คลื่นระดับนี้ มีความถี่ 3000-30.000 KHz เป็นคลื่นสั้น sw

ส่วนความยาวของคลื่นระดับนี้อยู่ที่ 10 ถึง 100 m ส่วนมากความถี่นี้จะใช้งานแบบ Passive Tag

เป็นความถี่ในระดับปานกลาง จะใช้สถานที่ต่างๆที่ทำงานกันแบบกลุ่มโดยการใช้สื่อสารอย่างเช่น

โรงแรม – โรงพยาบาล เป็นต้น เพราะความถี่ระดับนี้ไม่รบกวนอุปกรณ์ต่างๆในการใช้งาน

3.ประเภท Ultra high Frequency คลื่นนี้ มีความถี่สูงแต่ไม่ถึงมาก อยู่ระดับในช่วง 300 ถึง 3000 MHz โทรทัศน์ช่อง 14-69 ส่วนความยาวของคลื่นนี้ 10 ถึง 100 cm เป็นคลื่นความถี่ที่ใช้งานมากที่สุดในโลก แต่ละทวีปแน้นอนใช้คลื่นนี้ แต่ความถี่ต่างกันออกไปมากหรือน้อย อยู่ที่ราบหรือสูงของแผ่นดิน ของประเทศไทยเราใช่ความถี่อยู่ที่ 920-925 สำหรับประเทภ UHF

4.ส่วน Microwave Frequency ความถี่สูงกว่า 1 GHz ขึ้นเป็นต้นไป ช่วงความถี่ระดับนี้ส่วนมากนำมาใช้ในเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ใช้ความถี่ระดับ 2.45 GHz กับ 5.8 – 5.9 GHz คลื่นระดับนี้จะใช้งานกับเทคโนโลยีระดับสูงมาก เช่น การใช้ความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟผ่านทางท่อนำคลื่น เพื่อการศึกษาและการรักษา หรือการทำลายเซลล์มะเร็งย่านความถี่ไมโครเวฟด้วยวิธี ไฟไนต์เอลิเมนท์ เป็นต้น