หน้าที่ของ switch คือ อะไร?

0
333

ในเครือข่ายสวิตช์เป็นอุปกรณ์ที่กรองและส่งต่อแพ็คเก็ตระหว่างส่วน LAN สวิตช์ทำงานที่ชั้นการเชื่อมโยงข้อมูล (ชั้น 2) และบางครั้งเป็นชั้นเครือข่าย (ชั้น 3) ของ OSI Reference Model และดังนั้นจึงสนับสนุนโปรโตคอล packet ใด ๆ LAN ที่ใช้สวิตช์เพื่อเข้าร่วมกลุ่มเรียกว่า Switchs LAN หรือในกรณีของเครือข่ายอีเธอร์เน็ตสวิตช์ LANs LAN