ในการติดตั้งอุปกรณ์ IT หรืออุปกรณ์เครือข่ายใดๆ แต่ละครั้งต่างก็ต้องมีการเผื่อการเชื่อมต่อกับปลั๊กไฟเอาไว้เสมอ ทำให้ในการใช้งานหลายๆ กรณีนั้นจะต้องมีการเผื่อไว้ทั้งสาย LAN และสายไฟพร้อมๆ กัน ส่งผลให้การติดตั้งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะอาจต้องเดินระบบไฟฟ้าเพิ่มสำหรับแต่ละอุปกรณ์ รวมถึงความรกของสาย LAN และสายไฟพี่มีจำนวนมากภายในอาคารหรือบนโต๊ะทำงาน มนุษย์จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดอุปกรณ์ ลดเวลาในการเดินสาย และสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีชื่อเรียกว่า POE
POE เป็นคำย่อมาจากคำเต็มว่า Power Over Ethernet เป็นการใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าบนสายแลนได้โดยอาศัยหลักการ ส่งข้อมูลบนสายเคเบิ้ลเส้นเดียว ถือเป็นการตัดความยุงยากต่างๆออกไป เช่น ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่อเชื่อมเครือข่าย รวมไปถึงแหล่งจ่ายกำลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์นั้นๆ เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีการส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนในการติดตั้งระบบได้เป็นอย่างดี ประหยัดอุปกรณ์เพิ่มเติม กรณีต้องการเชื่อมต่อ UPS โดยเฉพาะปลั๊ก มีความปลอดภัยสูง และใช้งานน้อยกว่า และที่สำคัญลืมข้อจำกัดเกี่ยวกับการต่ออุปกรณ์เครือข่ายไปได้เลย นอกจากการนำเทคโนโลยี POE มาใช้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้ว เรายังสามารถเห็นเครือข่ายของกล้อง CCTV ที่ใช้ POE ในเรื่องของการเดินสายสัญญาณและไฟในเส้นเดียวกันอีกด้วย
เราจะเห็นได้ว่าโลกในยุคปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับมนุษย์มากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการทำงาน การติดต่อสื่อสาร เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องเรียนรู้และศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา