Layer 1 Physical Layer คือ อะไร?

0
932

hysical Layer

ชั้นแรกของเจ็ดเลเยอร์ของ Open Systems

โมเดลเครือข่ายการเชื่อมต่อ (OSI) เรียกว่า Physical layer

วงจรทางกายภาพถูกสร้างขึ้นบนชั้นกายภาพของโมเดล OSI (Open Systems Interconnection)

ชั้นทางกายภาพอธิบายสัญญาณไฟฟ้าหรือแสงที่ใช้ในการสื่อสาร ชั้นกายภาพของโมเดล OSI (Open Systems Interconnection) เชื่อมต่อกับลักษณะทางกายภาพของเทคนิคการส่งสัญญาณไฟฟ้าหรือแสงซึ่งรวมถึงแรงดันไฟฟ้าของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการขนส่งสัญญาณ

ชนิดของสื่อ (Twisted Pair, Coaxial Cable, Optical Fiber ฯลฯ ) ลักษณะสมรรถภาพทางกายภาพรูปร่างของตัวเชื่อมต่อการซิงโครไนซ์ ฯลฯ

เลเยอร์ทางกายภาพถูก จำกัด ไว้สำหรับกระบวนการที่จำเป็นในการวางสัญญาณการสื่อสารผ่านสื่อและเพื่อรับสัญญาณที่มาจากสื่อดังกล่าว

ขอบเขตด้านล่างของชั้นกายภาพของโมเดล Open Systems Interconnection (OSI) คือช่องต่อทางกายภาพที่เชื่อมต่อกับสื่อรับส่งข้อมูล

ชั้นกายภาพของโมเดลระบบเชื่อมต่อแบบเปิด (OSI) ไม่รวมถึงสื่อการรับส่งข้อมูล

สื่อการรับส่งข้อมูลอยู่นอกขอบเขตของ Physical Layer และเรียกอีกอย่างว่า Layer 0 ของ Open Systems Interconnection (OSI) Model

สรุป เลเยอร์ 1 เสียบปุ๊บใช้งานได้ปั๊บ