แบบ T-568A

Pin 1ขาว / เขียว (คู่ 3) RecvData +
Pin 2สีเขียว (คู่ 3)RecvData-
Pin 3ขาว / ส้ม(คู่ 2) TxData +
Pin 4สีฟ้า (คู่ 1)
Pin 5ขาว / ฟ้า (คู่ 1)
Pin 6ส้ม(คู่ 2)TxData-
Pin 7ขาว / น้ำตาล (คู่ 4)
Pin 8สีน้ำตาล(คู่ 4)

 

การเข้าสายแลน
การเข้าสายแลน

 

แบบ T-568B

Pin 1ขาว / ส้ม(คู่ 2)TxData +
Pin 2ส้ม(คู่ 2)TxData-
Pin 3ขาว / เขียว(คู่ 3)RecvData +
Pin 4สีฟ้า(คู่ 1)
Pin 5ขาว / ฟ้า(คู่ 1)
Pin 6สีเขียว(คู่ 3)RecvData-
Pin 7ขาว / น้ำตาล(คู่ 4)
Pin 8สีน้ำตาล(คู่ 4)

 

การเข้าสายแลน
การเข้าสายแลน

การเข้าสายแลนแบบไขว้

ประโยชน์คือใช้ต่อเครื่องกับเครื่องโดยไม่ต้องผ่านฮับได้เลย

ฝั่งที่ 1ฝั่งที่ 2
Pin 1สีขาว / สีเขียวPin 1สีขาว / ส้ม
Pin 2สีเขียวPin 2ส้ม
Pin 3สีขาว / ส้มPin 3สีขาว / สีเขียว
Pin 4สีน้ำเงินPin 4สีน้ำเงิน
Pin 5สีขาว / น้ำเงินPin 5สีขาว / น้ำเงิน
Pin 6ส้มPin 6สีเขียว
Pin 7ขาว / น้ำตาลPin 7ขาว / น้ำตาล
Pin 8สีน้ำตาลPin 8สีน้ำตาล

 

การเข้าสายแลน
การเข้าสายแลน