แบบ T-568A

Pin 1 ขาว / เขียว  (คู่ 3)  RecvData +
Pin 2 สีเขียว  (คู่ 3) RecvData-
Pin 3 ขาว / ส้ม (คู่ 2)  TxData +
Pin 4 สีฟ้า  (คู่ 1)
Pin 5 ขาว / ฟ้า  (คู่ 1)
Pin 6 ส้ม (คู่ 2) TxData-
Pin 7 ขาว / น้ำตาล  (คู่ 4)
Pin 8 สีน้ำตาล (คู่ 4)

 

การเข้าสายแลน
การเข้าสายแลน

 

แบบ T-568B

Pin 1 ขาว / ส้ม (คู่ 2) TxData +
Pin 2 ส้ม (คู่ 2) TxData-
Pin 3 ขาว / เขียว (คู่ 3) RecvData +
Pin 4 สีฟ้า (คู่ 1)
Pin 5 ขาว / ฟ้า (คู่ 1)
Pin 6 สีเขียว (คู่ 3) RecvData-
Pin 7 ขาว / น้ำตาล (คู่ 4)
Pin 8 สีน้ำตาล (คู่ 4)

 

การเข้าสายแลน
การเข้าสายแลน

การเข้าสายแลนแบบไขว้

ประโยชน์คือใช้ต่อเครื่องกับเครื่องโดยไม่ต้องผ่านฮับได้เลย

ฝั่งที่ 1 ฝั่งที่ 2
Pin 1 สีขาว / สีเขียว Pin 1 สีขาว / ส้ม
Pin 2 สีเขียว Pin 2 ส้ม
Pin 3 สีขาว / ส้ม Pin 3 สีขาว / สีเขียว
Pin 4 สีน้ำเงิน Pin 4 สีน้ำเงิน
Pin 5 สีขาว / น้ำเงิน Pin 5 สีขาว / น้ำเงิน
Pin 6 ส้ม Pin 6 สีเขียว
Pin 7 ขาว / น้ำตาล Pin 7 ขาว / น้ำตาล
Pin 8 สีน้ำตาล Pin 8 สีน้ำตาล

 

การเข้าสายแลน
การเข้าสายแลน