ณ ที่นี้ หมายถึง Internet Data Center (IDC) หรือ ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือก็คือ สถานที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (sever) รวมถึงระบบสนับสนุนต่างๆนั่นเอง

Data Center สามารถออกแบบก่อสร้างขึ้นใหม่ หรือดัดแปลงปรับปรุงสถานที่เดิมก็ได้ แต่ต้องอยู่บนมาตรฐาน ANSI/TIA-942 โดยคุณภาพของ Data Center ถูกกำหนดไว้ 4 ระดับ ตั้งแต่ Tier-1 ถึง Tier-4 โดย Tier-1 ระบบอาจล่มเป็นเวลารวมกันไม่เกิน 28.8 ชั่วโมง ใน 1 ปี โดยไม่มีระบบทำงานสำรอง ในขณะที่ Tier-4 ระบบล่มได้รวมกันนานสุดเพียง 24 นาทีต่อปีเท่านั้น ทั้งยังต้องมีการสำรองทั้งระบบหลักและระบบสนับสนุน อาทิ เครื่องแม่ข่าย ไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต รวมถึงระบบปรับอากาศ ดับเพลิง เป็นต้น

ในส่วนของระบบดับเพลิง เนื่องจาก Data Center เป็นที่ตั้งของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเลคทรอนิคส์ สารดับเพลิงที่ใช้ใน IDC มักเลือกใช้ 2 ตัวหลัก คือ Pyrogen ที่มีคุณสมบัติไม่นำไฟฟ้า ไม่ทำลายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งอยู่ในรูปของแข็ง จึงไม่จำเป็นต้องใช้ถังแรงดัน อีกตัวหนึ่งคือ Novec1230 ซึ่งเป็นสารที่ไม่ทำลายอุปกรณ์หลักใน Data Center เช่นกัน อีกทั้งมีอายุสั้นเมื่ออยู่ในชั้นบรรยากาศ จึงมีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ด้านความปลอดภัย เนื่องจาก Data Center มักเป็นที่เก็บหรือปฏิบัติงานกับข้อมูลสำคัญ มูลค่าสูง หรืออาจถึงขั้นจัดชั้นความลับ ระบบรักษาความปลอดภัยใน Data Center จึงเป็นเรื่องเข้มงวดสูงสุด โดยแต่ละแห่งอาจเริ่มด้วยการสแกนบัตรผ่าน ลายนิ้วมือ ไปจนถึงการสแกนม่านตา หรือใช้ระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆกันเลยทีเดียว

นอกจากระบบคอมพิวเตอร์และอิเลคทรอนิคส์แล้ว Data Center แต่ละแห่ง ยังต้องมีวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่เชี่ยวชาญ/ชำนาญในสายงานระบบเครือข่าย คอยควบคุม ดูแล เฝ้าติดตาม ให้ทุกระบบทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอีกด้วย