ประโยชน์ของการแยกวงจรปลั้กกับวงจรแสงสว่าง

1. ปริมาณของกระแสจะได้ไม่เกินสำหรับวงจร
2. สะดวกต่อการตรวจสอบวงจรไฟฟ้า ง่ายต่อการตรวจเช็ค ซ่อมแซม แก้ไข
3. จำแนกขนาดสายโหลดอย่างชัดเจน
4. แยกเบรคเกอร์ย่อยเพื่อตัดไฟได้ง่าย
5. เมื่อไฟปลั๊กเสียก็จะมีแสงสว่างในช่วงเวลาที่ตรวจซ่อม
6. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟเพราะ สายแต่ละขนาดใช้ไฟไม่เท่ากัน สายไฟสำหรับปลั๊กใช้เบอร์2.5 สายไฟสำหรับหลอดไฟเบอร์1.5
7. ตรงตามมาตรฐานของระบบ
8 . ความปลอดภัย