Hub  Switch คืออะไร

Hub Switch  คือ อุปกรณ์เครือข่ายที่มีหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สองเครื่อง ซึ่งอยู่คนละที่ให้สามารถ ติดต่อสื่อสาร และรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆระหว่างกันได้ แต่ถึงแม้ว่า Hub Switch จะเป็นอุปกรณ์เครือข่ายเหมือนกัน แต่ก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในการส่งต่อข้อมูล

Hub สามารถส่งต่อข้อมูลได้ทีละเครื่องเท่านั้น อาทิเช่น ถ้าในระบบเครือข่ายมีคอมพิวเตอร์ 5 เครื่องในขณะที่ Hub กำลังส่งข้อมูล จากเครื่องที่1 ไปยังเครื่องที่5 คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆก็หยุดการทำงานจนกว่าเครื่องที่1 จะส่งข้อมูลไปยังเครื่องที่ 5 จนเสร็จ เรียกได้ว่าการส่งข้อมูลผ่าน Hub ทำได้ช้านั่นเอง ส่วน Switch แม้ในขณะที่กำลังส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายเครื่องอื่นๆก็จะไม่หยุดทำงานเพราะ Switch มีคุณสมบัติในการแจกIP  ดังนั้นการส่งข้อมูลแบบ Switch จึงสามารถส่งได้รวดเร็วกว่า Hub นอกจากนี้ Switch ยังสามารถส่งข้อมูลได้อย่างแม่นยำอีกด้วย เพราะเมื่อ Switch ได้รับข้อมูลมาแล้ว มันจะทำการวิเคราะห์ว่าควรส่งข้อมูลไปทางไหน หลังจากนั้นก็จะส่งออกข้อมูลไปยังปลายทางที่ถูกต้อง และข้อมูลที่ส่งจาก Switch จะไม่ถูกตีกลับเพราะถ้าหาก Switch ไม่สามารถค้นหาช่องทางในการส่งออกข้อมูลที่ถูกต้องได้ มันก็จะส่งข้อมูลออกไปยังทุกช่องเพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นถูกส่งไปยังปลายทาง

ถึงแม้ว่าการส่งออกข้อมูลผ่าน Switch จะสามารถทำได้รวดเร็วและมีความสะดวกมากกว่า Hub แต่Switch ก็ถูกใช้งานอย่างจำกัดเนื่องจากมีจ่ายใช้จ่ายในราคาที่สูงการใช้ Hub จึงเป็นที่นิยมมากกว่าในบรรดาผู้ใช้งานทั่วไป