เครือข่ายตาข่ายเป็นโทโพโลยีเครือข่ายที่แต่ละโหนดถ่ายทอดข้อมูลสำหรับเครือข่าย โหนดตาข่ายทั้งหมดร่วมมือกันในการกระจายข้อมูลในเครือข่าย สามารถใช้ได้กับทั้งเครือข่ายแบบมีสายและไร้สาย

เครือข่ายตาข่ายแบบไร้สายถือได้ว่าเป็นเครือข่ายเฉพาะกิจแบบไร้สาย ดังนั้นเครือข่ายตาข่ายไร้สายมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเฉพาะกิจแบบเคลื่อนที่ (MANETs) แม้ว่า MANETs ไม่ได้ จำกัด เฉพาะโทโพโลยีเครือข่ายตาข่ายเฉพาะเครือข่ายเฉพาะกิจแบบไร้สายหรือ MANET สามารถใช้โครงสร้างเครือข่ายรูปแบบใดก็ได้