อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอ็กส์ตราเน็ต” คืออะไรและแตกต่างกันอย่างไร

0
235

อินเตอร์เน็ต (Internet) คือ “เครื่อข่ายสาธาณะ” ที่มีเครือข่ายครอบคลุมอยู่ทั่วโลก โดยมีคอมพิวเตอร์เป็นพันๆ ล้านเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับระบบและยังสามารถขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ปี ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างอิสระโดยที่ระยะทางไม่ใช่อุปสรรค เพราะใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็วและสามารถค้นหาข้อมูลได้ทั่วโลกอย่างไม่จำกัดอีกด้วย ซึ่งนับเป็นเครือข่ายที่ประชากรโลกให้ความสนใจ และใช้งานเป็นจำนวนมาก

อินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายตาข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ข้อมูลเดินทางผ่านอินเทอร์เน็ตโดยการทำงานอัตโนมัติจากเราเตอร์หนึ่งไปยังอีกเราเตอร์หนึ่งจนกว่าจะถึงปลายทาง อินเทอร์เน็ตมักจะถูกอธิบายว่าเป็น “คลาวด์” หรือ “เว็บ” ของการเชื่อมต่อเนื่องจากเส้นทางที่มีศักยภาพเป็นพันล้านที่ข้อมูลสามารถเดินทาง

อินทราเน็ต (Intranet) คือ เครือข่ายที่มีความหมายตรงกันข้ามกับอินเตอร์เน็ต กล่าวคืออินทราเน็ตเป็น “เครือข่ายส่วนบุคคล” ที่ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เป็นเครือข่ายที่องค์กรสร้างขึ้นสำหรับให้พนักงานขององค์กรใช้งาน เช่น เว็ปไซต์ อีเมล์ FTP แต่อินทราเน็ตใช้โปรโตคอล TCP/IP ในการรับส่งข้อมูลเฉกเช่นเดียวกับระบบอินเตอร์เน็ต โดยโปรโตคอลนี้สามารถใช้ได้กับฮาร์ดแวร์และสายสัญญาณหลากหลายประเภท ฮาร์ดแวร์ที่ใช้เป็นเพียงซอฟแวร์ที่เอื้อให้อินทราเน็ตทำงานได้ แต่ไม่ใช่ปัจจัยหลัก

เอ็กส์ตราเน็ต (Extranet) คือ “เครือข่ายร่วม” กึ่งอินเตอร์เน็ต กึ่งอินทราเน็ต เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อระหว่างอินทราเน็ตของ 2 องค์กร โดยจะมีบางส่วนของเครือข่ายที่เป็นเจ้าของร่วมกันระหว่าง 2 องค์กรหรือบริษัท การสร้างอินทราเน็ตจะไม่จำกัดด้วยเทคโนโลยี แต่ทั้ง 2 องค์กรหรือบริษัทจะต้องมีนโยบายความปลอดภัยที่ได้ทำการตกลงกันแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมา การสร้างเอ็กส์ตราเน็ตจึงเน้นที่ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลร่วมกันรวมถึงการติดตั้งไฟร์วอล โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการบังคับใช้

สรุป คือ ทั้งสามระบบอยู่ใต้มาตรฐานเดียวกัน คือ TCP/IP แต่ส่วนที่แตกต่าง คือ รูปแบบการเข้าถึง โดย Internet เป็น Open Public ที่ทุกคนเข้าถึงได้  Intranet เป็นเครือข่ายภายในองค์กรอนุญาให้เฉพาะพนักงานเข้าถึงได้ Extranet เป็นเครือข่ายที่เชื่อมระหว่างองค์กรกับองค์กรเท่านั้น