คอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท ?

ด้วยเทคโนโลยที่ก้าวหน้าในยุคปัจจุบัน ส่งผลเครื่องคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบหลากหลายและผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ แล้วเราสามารถแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ได้กี่ประเภท ?

การจำแนกประเภทของคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาจากความสามารถในการเก็บข้อมูลและความเร็วในการประมวลผล เป็นหลักสามารถแบ่งได้ 4 ประเภทได้แก่

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer)  หมายถึงเครื่องประมวลผลข้อมูล ที่มีความสามารถในการประมวลผลสูงสุด สร้างขึ้นเพื่องานเฉพาะด้าน ที่ใช้ในการประมวลผลซับซ้อน และต้องการความเร็วสูงในการดำเนินการ ปัจจุบันจะใช้ในงานวิจัยหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)   หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถทำงานบนเครือข่ายร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้เป็นอย่างดี นิยมใช้ในธุรกิจที่มีเครือข่ายการทำงานขนาดใหญ่ เช่น ธนาคารที่มีสาขาทั่วประเทศ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานได้พร้อมกันหลายงาน (Multi-Tasking) และใช้งานได้พร้อมกันหลายคน (Multi User) สามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ปลายทางได้ (Terminal) จำนวนมาก

มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer)  หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดเล็กและราคาไม่แพง ซึ่งมีความสามารถในการทำงานเช่นเดียวกับเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอ์แบบมินิคอมพิวเตอร์มีลักษณะพิเศษในการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่มีความเร็วสูงได้เป็นอย่างดี นิยมใช้ในกลุ่มโรงพยาบาล สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม

ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer)   หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลขนาดเล็ก มีส่วนของหน่วยความจำและความเร็วในการประมวลผลน้อยที่สุด สามารถใช้งานได้ด้วยคนเดียว เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ คือแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมันถูกเรียกว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer : PC)  ซึ่งปัจจุบันสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

  1. แบบติดตั้งใช้งานอยู่กับที่บนโต๊ะทำงาน (Desktop Computer)
  2. แบบเคลื่อนย้ายได้ (Portable Computer) สามารถพกพาติดตัว อาศัยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จากภายนอกเรียกตาม

ลักษณะของการใช้งานว่า Laptop Computer หรือ Notebook Computer

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รองรับรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย และมีรูปทรงที่สวยงาม หากเทียบเรื่องความเร็วในการทำงาน การประมวลผลต่างๆอาจเทียบได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรมในช่วงแรก  นอกจากประสิทธิภาพในการทำงานที่มากขึ้นแล้ว ราคาก็ถูกลงมาก ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์จึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน