PBX คืออะไร

pabx
pabx

PBX หรือชื่อเรียกเต็มภาษาอังกฤษว่า Private Bank Exchange คือตู้โทรศัพท์สาขาหรือตู้สาขาโทรศัพท์ที่  ใช้เป็นแหล่งในการแจกจ่ายสัญญาณในระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อยเพื่อให้การทำงานภายในบริษัทหน่วยงานหรือองค์กร ให้มีหมายเลขภายในสำหรับการเชื่อมต่อเป็นของตนเองไว้สำหรับติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายดายและลดค่าโทรศัพท์ นอกจากนี้ PBX อย่างช่วยให้การติดต่อสื่อสารไปยังโทรศัพท์ภายนอกหรือชุมสายภายนอกได้สะดวกมากขึ้น หรือเรียกว่า pstn Public Switch Telephone Network

โดยปกติแล้วตู้สาขาโทรศัพท์ PBX แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ PBX ตู้โทรศัพท์สาขาแบบ digital (IP-PBX หรือ IPBX)และ PBX ตู้โทรศัพท์สาขาแบบ analog (Switching PBX) ซึ่งแบบแรกนั้นใช้ IP หรืออินเตอร์เน็ตโปรโตคอลในการ เชื่อมต่อ ทำให้มีคุณสมบัติในการติดต่อสื่อสารที่มีความสามารถมากขึ้นติดต่อได้กว้างไกลมากขึ้น โดยตู้โทรศัพท์สาขาแบบนี้ส่วนใหญ่สามารถติดตั้งในตู้แร็คมาตรฐาน (rack 19 นิ้ว) ได้ PBX แบบนี้นิยมใช้สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (สาย LAN) ซึ่งภายในมี สายไฟเส้นเล็ก 8 เส้น ใช้หัวต่อ LAN แบบ RJ-45  ส่วนตู้สาขา PBX แบบ analog นั้นจะเป็นแบบเก่าที่ติดตั้งเดินสายโทรศัพท์โดยเฉพาะสำหรับติดต่อสื่อสารกันในองค์กร และสามารถบันทึกเสียงตอบรับหรือโอนสายต่าง ๆ ได้ด้วย  ซึ่ง PBX แบบนี้นิยมใช้สายโทรศัพท์ แบบเส้นเล็กสีเหลืองซึ่งภายในมีทั้งแบบสายไฟเส้นเล็ก 2 เส้นและ 4 เส้น ใช้หัวต่อโทรศัพท์แบบ RJ-11

การติดตั้งระบบตู้โทรศัพท์สาขาหรือ PBX จะช่วยให้การติดต่อสื่อสารคุณเป็นไปได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรของคุณเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นแล้วความได้เปรียบมากกว่าคู่แข่ง PBX ถือเป็นตัวเลือกในการติดต่อสื่อสารและเป็นช่องทางที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นในการติดต่อลูกค้า ทำให้ธุรกิจของคุณมีความก้าวหน้าและมีความสัมพันธ์อันดีมากยิ่งขึ้น