การเชื่อมต่อเครือข่ายระยะใกล้ให้เหมาะสม ควรเชื่อมต่อเครือข่ายในลักษณะใด