คอมพิวเตอร์ หมายถึงอะไร ?

คอมพิวเตอร์  หมายถึง เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถคำนวณผลและเปรียบเทียบค่าตามชุดคำสั่งด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ ทำหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อนโดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์  สามารถทำงานแทนมนุษย์ทั้งในด้านของการคิดและการคำนวณ เนื่องจากถูกออกแบบมาให้ประกอบด้วยส่วนความจำในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร ส่วนที่ใช้ในการคำนวณและส่วนที่ใช้ควบคุมลำดับการดำเนินการ

คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินที่อ่านว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ ในภาษาไทยเรียกคอมพิวเตอร์ว่า “คณิตกรณ์” มีการให้คำจำกัดความของคอมพิวเตอร์ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  ไว้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์

คอมพิวเตอร์มีต้นกำเนิดมาจากลูกคิดซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณของจีนและในช่วง ค.ศ. 1940-ค.ศ. 1945 ได้มีการประดิษฐ์ครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้น โดยคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่มีการพัฒนานั้นมีขนาดเท่ากับห้องขนาดใหญ่ ซึ่งใช้พลังงานในการทำงานเทียบได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในสมัยปัจจุบันหลายร้อยเครื่องรวมกัน

คอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นแค่เครื่องที่ใช้ในการคำนวณ แต่มันประกอบด้วยคุณสมบัติ 3 ประการได้แก่

  1. 1. ความเร็ว (Speed) เนื่องจากเครื่องคอมพิเตอร์สามารถทำงานได้ด้วยความเร็วที่สูงมาก มีหน่วยในการวัดเป็น มิลลิเซกัน (Millisecond) ไมโครเซกัน (Microsecond) และ นาโนเซกัน (Nanosecond)
  2. หน่วยความจำ (Memory) สามารถใช้บันทึกและเก็บข้อมูลได้คราวละมากๆ และสามารถเก็บคำสั่ง

(Instructions) ต่อๆกันได้ที่เราเรียกว่าโปรแกรม และนำมาประมวลในคราวเดียวกัน

  1. ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Logical) เป็นความสามารถที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างกับเครื่องคิดเลข และเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นโดยสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องการเปรียบเทียบผลการทำงานซ้ำๆ ทำให้ได้ผลการทำงานที่แม่นยำมากกว่าการทำงานของมนุษย์

ด้วยวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีการผลิตคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้คอมพิวเตอร์ที่เราใช้ในปัจจุบันมีขนาดเล็กแต่มีความจุหรือความสามารถในการคำนวณและประมวลผล ที่มีประสิทธิภาพและสามารถทำงานได้มากกว่าสมัยเริ่มแรกถึงพันล้านเท่า และในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศ จึงอาจกล่าวได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาความก้าวหน้าของวิทยาการด้านต่างๆ เช่น วิทยาการทางการแพทย์ วิทยาการด้านการสื่อสารและการคมนาคม เป็นต้น