ข้อดีข้อเสียของฮับและสวิตช์

ฮับ (Hub)  เป็นอุปกรณ์ที่ทวนและขยายสัญญาณ เพื่อส่งต่อไปยังอุปกรณ์อื่น ให้ได้ระยะทางที่ยาวไกลขึ้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อนและหลังการรับ-ส่ง และไม่มีซอฟแวร์ในการควบคุมการทำงาน ฮับจึงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อเครือข่ายของระบบแลน (LAN) แบบอีเธอร์เน็ต มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม ด้านหน้ามีพอร์ตสำหรับเสียบสายแลน รูปแบบการทำงานของฮับเป็นทำงานในลักษณะของการทวนสัญญาณและส่งกระจายข้อมูลไปยังทุกพอร์ตที่เชื่อมต่อยู่ ยกเว้น Port ที่เป็นตัวส่งสัญญาณออกมา ข้อดีของการใช้ฮับคือในการการติดตั้งใช้งานสามารถได้ง่ายไม่ซับซ้อน ไม่ต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อให้ยุ่งยาก ส่วนข้อเสียของการใช้ฮับ มาจากจากลักษณะในการทำงานที่ส่งข้อมูลไปยังทุก Port ที่เชื่อมต่อจะส่งผลให้เกิดการชนกันของข้อมูล และหากในเครือข่ายมีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากจะส่งผลต่อการทำงานของแบนด์วิธ ที่เรียกว่าการแชร์แบนด์วิธ (Bandwidth)  ทำให้การรับส่งข้อมูลทำได้ช้าลง เช่น ถ้าอุปกรณ์ Hub รองรับความเร็วได้ 100 Mbps และมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง ความเร็วของคอมพิวเตอร์แต่ละตัวในการรับส่งข้อมูล จะเหลือแค่ 10 Mbps เท่านั้น

สวิตซ์ (Switch) มาจากชื่อเต็มๆ ว่า Switching Hub โดยทั่วไปจะเรียก Switch เป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเหมือนฮับ รูปร่างลักษณะตัวอุปกรณ์คล้ายกัน แต่สวิตซ์มีความฉลาดกว่าและทำงานได้เฉพาะเจาะจงกว่าฮับ เนื่องจากสามารถรับส่งข้อมูลไปยังพอร์ตปลายทางที่ต้องการส่งเท่านั้น พอร์ตอื่นจะไม่ได้รับการส่งข้อมูลนี้ด้วย ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดการแชร์แบนด์วิธในการรับส่งข้อมูล ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายอยู่ก็จะใช้แบนด์วิธได้เต็ม แบนด์วิธของอุปกรณ์สวิตซ์นั้น เช่น ถ้าอุปกรณ์สวิตซ์นั้นรองรับความเร็วอยู่ที่ 100 Mbps ทุกเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ก็จะได้รับความเร็วเท่ากันคือ 100 Mbps จะเห็นได้ว่า สวิตซ์มีข้อดีคือสามารถรับส่งข้อมูลได้ดีกว่าฮับและในการรับส่งข้อมูลประเภทสื่อประสมก็สามารถทำได้ รวมถึงการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็สามารถทำได้ง่าย ข้อเสียคือมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสัญญาณสูง หากคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางเสียระบบเครือข่ายจะหยุดชะงักทั้งหมดทันที